Warszawska Fundacja Muzyczna

Warsaw Music Foundation

Statut fundacji

"WARSZAWSKA FUNDACJA MUZYCZNA"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą: Warszawska Fundacja Muzyczna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Wojciecha Czepiela – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 17.05.2021 repertorium A nr 2640/2021 sporządzonym przez notariusz Karolinę Pękalę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106B lokal 18, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. Zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 • 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną i prowadzi:
 2. a) działalność nieodpłatną pożytku publicznego;
 3. b) działalność odpłatną pożytku publicznego;
 4. c) działalność gospodarczą.
 5. Wszelkie dochody fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, zaś działając poza granicami RP – przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem pełnej nazwy w wybranych językach obcych, m.in. w języku angielskim „Warsaw Music Foundation”.
 5. Fundacja może posiadać logo (znak graficzny).
 6. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji – Warszawska Fundacja Muzyczna. Fundacja może posługiwać się skrótem WMF.
 7. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

 • 4

Celem działania fundacji jest:

 1. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Promocja muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i kompozytorów związanych z Warszawą oraz mniej znanych a wartościowych dzieł twórców z całego świata.
 3. Popularyzacja muzyki poważnej, szczególnie w tych miejscach w Polsce i na świecie, gdzie jej wykonania są mało dostępne.
 4. Wspieranie kompozytorów i wykonawców muzyki poważnej poprzez zamówienia nowych dzieł, organizowanie koncertów i promocyjnych nagrań oraz publikacje książek, nut i płyt.
 5. Wspieranie edukacji młodzieży w zakresie profesjonalnej gry orkiestrowej, kameralnej i solowej.
 6. Wspieranie edukacji muzycznej zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 7. Wspieranie muzyki i sztuki ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Mazowsza, Pienin, Gorców i Podhala jako niezwykle cennego źródła inspiracji dla sztuk pięknych  w tym muzyki poważnej.
 8. Popularyzacja muzyki poważnej w środowiskach, w których ta muzyka jest wciąż niezrozumiała lub rzadko obecna.
 9. Wzbogacenie oferty wydawniczej nutowej i płytowej poprzez popularyzację dzieł zarówno znanych, jak i mniej znanych kompozytorów.
 • Umożliwienie współpracy muzyków z różnych krajów i kultur, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodzieży i artystów młodego pokolenia.
 • Wspieranie szkół muzycznych i edukacji muzycznej również w krajach rozwijających się.
 • Pomoc młodym artystom w rozwijaniu ich kariery w działalności solowej, kameralnej oraz orkiestrowej.
 • Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
 • Promocja miasta stołecznego Warszawy zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Wspieranie integracji europejskiej poprzez muzyczne projekty na poziomie zarówno regionalnym, jak i ogólnoeuropejskim, realizowane z partnerami z różnych krajów Unii Europejskiej.
 • Wspieranie działań, które poprzez organizację wydarzeń muzycznych (festiwale muzyczne, warsztaty muzyczne dla młodzieży, wspólne projekty nagraniowe i wydawnicze) służą pogłębieniu dialogu i zrozumienia pomiędzy krajami arabskimi a krajami europejskimi.
 • Wspieranie współpracy kulturalnej z krajami Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej w tradycje wieloletniej współpracy Polski i Wietnamu.
 • Promocja działań proekologicznych poprzez wsparcie edukacji uczącej szacunku dla przyrody i wszystkich zwierząt żyjących na Ziemi.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 • 5

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1.Organizowanie warsztatów orkiestrowych dla młodych muzyków, które będą się składać z prób i koncertów oraz nagrań audio i video, tak by efekt edukacyjny obejmował wszystkie dziedziny przyszłej profesjonalnej działalności muzyka orkiestrowego.

 1. Nagrywanie materiałów promocyjnych młodych muzyków w wersji audio i video oraz ich publikacja w serwisach internetowych oraz w formie płyt CD.
 2. Zamawianie u kompozytorów nowych utworów.
 3. Organizowanie festiwali muzycznych lub dni muzyki poważnej, w szczególności w miejscowościach, gdzie takich wydarzeń do tej pory nie organizowano.

5.Organizowanie kursów mistrzowskich solowych i kameralnych dla instrumentalistów i wokalistów.

6.Organizowanie warsztatów kompozytorskich dla młodych kompozytorów.

 1. Organizowanie warsztatów dyrygenckich dla młodych dyrygentów.
 2. konsultacje dla młodych dyrygentów w celu poszerzenia repertuaru i wiedzy niezbędnej do właściwej organizacji prób i ustalania programów koncertowych.
 3. Konsultacje dla młodych wykonawców różnych specjalności, mające przygotować ich do właściwej współpracy z orkiestrami i dyrygentami.
 4. Organizowanie spotkań – paneli dyskusyjnych na temat kierunków rozwoju muzyki, jej związków z innymi sztukami i filozofią oraz sposobów jej prezentacji w salach koncertowych i operowych.
 5. Wspieranie zespołów grających muzykę ludową, która była inspiracją do powstania wielu arcydzieł muzyki poważnej.
 6. Wspieranie muzycznej edukacji w przedszkolach i szkołach powszechnych wszystkich szczebli.
 7. Wspieranie edukacji muzycznej w krajach o rozwijających się poprzez pomoc w postaci materiałów nutowych, instrumentów i kształcenie nauczycieli.
 8. Organizowanie co roku orkiestry lub/i zespołu instrumentalnego, które będą złożone z muzyków różnych generacji i różnych narodowości w celu dokonania nagrań arcydzieł muzyki klasycznej i wykonania ich w cyklu koncertów w małych i dużych miastach zarówno w Polsce jak i za granicą. Nazwa orkiestry/zespołu zostanie ustalona osobną uchwałą Zarządu.
 9. Promowanie turystyki kulturowej.
 10. Pozyskiwanie środków na działalność statutową poprzez opracowywanie wniosków aplikacyjnych do firm i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych.
 11. Współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturowej na rzecz uczestnictwa w kulturze.
 12. Współpracę z wszelkimi osobami, twórcami, artystami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami, a w szczególności z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.
 13. Organizowanie wymiany kulturalnej, twórczych prezentacji, warsztatów, festiwali, konfrontacji, wystaw oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form prezentacji artystycznej i kulturalnej w ramach integracji europejskiej i pozaeuropejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w kraju i za granicą.
 14. Tworzenie i upowszechnianie publikacji, wydawnictw, specjalistycznych portali internetowych oraz nagrań muzycznych audio i video.
 15. Prowadzenie radia internetowego.
 16. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 17. Przyznawanie stypendiów dla wybitnie utalentowanych młodych artystów.
 18. Działania wspierające poszkodowanych w wyniku tragicznych wydarzeń.
 19. Wsparcie dla muzyków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 • 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w kraju i za granicą  w zakresie:

 1. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
  w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).
 2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z).
 3. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z).
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
 5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów TV (59.11.Z).
 6. Działalność portali internetowych (63.12.Z).
 7. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z).
 8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).
 9. Wydawanie książek (58.11.Z).
 10. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z).
 11. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

Rozdział III. Majątek i dochody fundacji

 • 8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski o wartości 2500 zł, w tym 1000 zł na działalność gospodarczą oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 9
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. a) dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. b) darowizn, spadków, zapisów,
 4. c) zbiórek i imprez publicznych,
 5. d) majątku Fundacji,
 6. e) środków finansowych pochodzących z odsetek na rachunkach bankowych,
 7. f) odpłatnej działalności statutowej,
 8. g) aukcji internetowych,
 9. h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 10. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 • 10

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 • 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 • 13

Zabrania się :

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV. Władze Fundacji.

 • 14
 1. Władzę nad Fundacją stanowi Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1-5 osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
 3. Prezesem pierwszego składu Zarządu Fundacji jest Wojciech Czepiel, a Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Małgorzata Czepiel.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek rezygnacji, odwołania przez Fundatora bądź śmierci.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji bądź członka zarządu może wykonywać dożywotnio Fundator.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić swoje funkcje społecznie.
 3. Umowę z Prezesem Zarządu podpisuje Wiceprezes Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 15
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. b) uchwalanie regulaminów,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 8. f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może nastąpić listownie lub poprzez e-mail.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzję o wszczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej.
 5. W przypadku śmierci Fundatora jego rolę i uprawnienia przejmuje wskazana wcześniej przez niego osoba z Zarządu lub spoza Zarządu Fundacji i uzyskuje on/ona uprawnienia Fundatora. ?????
 6. Jeśli Fundator nie wskaże takiej osoby to wybiera ją Zarząd i Rada Fundacji (jeśli taka zostanie powołana) i może to być osoba z Zarządu lub Rady lub spoza władz Fundacji. Taka wybrana osoba zostaje Prezesem na okres co najmniej 3 lat ?????

Jeśli te dwa punkty są problematyczne i ich redakcja zbyt skomplikowana to oczywiście mogę je pominąć 

 

Rozdział V. Sposób Reprezentacji.

 • 16
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie

Rozdział VI. Zmiana Statutu.

 • 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją.

 • 18
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

                                                         ROZDZIAŁ VII

                                                    Likwidacja Fundacji.

 • 19
 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej innych fundacji lub Stowarzyszeń o zbliżonych celach lub innych Instytucji Kultury, a w szczególności szkół muzycznych.
 • 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Fundator – Wojciech Czepiel